athena the malinois petrage

Athena

Our first Belgian Malinois Athena it has been a crazy ride so far